جنوب آمریکا آمریکایی سرمایه گذار اخبار اقتصادی و بازرگانی

جنوب: آمریکا آمریکایی سرمایه گذار اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی بزرگ‌ترین مقاصد سرمایه در ۲۰۱۷

به گزارش دنیای اقتصاد، کنفرانس تجارت و توسعه شرکت ملل متحد (آنکتاد) گزارش هر سال خود در مورد روندهای سرمایه گذاری دنیا را منتشر کرد. در این گزارش با عنوان «گزار

بزرگ‌ترین مقاصد سرمایه در ۲۰۱۷

بزرگ ترین مقاصد سرمایه در ۲۰۱۷

عبارات مهم : خارجی

به گزارش دنیای اقتصاد، کنفرانس تجارت و توسعه شرکت ملل متحد (آنکتاد) گزارش هر سال خود در مورد روندهای سرمایه گذاری دنیا را منتشر کرد. در این گزارش با عنوان «گزارش ۲۰۱۸ سرمایه گذاری جهان»، روند ورود و خروج سرمایه ها در سال ۲۰۱۷ میلادی در مناطق متفاوت دنیا مورد بررسی قرار گرفته است.

بزرگ‌ترین مقاصد سرمایه در ۲۰۱۷

آنکتاد در این گزارش با اشاره به اینکه سرمایه گذاری مستقیم خارجی دنیا در سال ۲۰۱۷ تا ۲۳ درصد افت داشته و به ۴۳/ ۱ تریلیون دلار رسیده هست، افزود: سرمایه گذاری برون مرزی در اقتصادهای توسعه یافته و در حال گذار افت شدیدی را تجربه کرد در حالی که رشد آن در اقتصادهای در حال توسعه نزدیک به صفر بود. آنکتاد روند سرمایه گذاری خارجی را جهت سال ۲۰۱۸ تنها همراه با احیایی ملایم آینده نگری و اعلام می کند این روند منفی به یک نگرانی درازمدت جهت سیاست گذاران دنیا به خاص در کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است هست. در این کشورها سرمایه گذاری بین المللی جهت توسعه صنعتی پایدار امری حیاتی است.

افت سرمایه گذاری مستقیم خارجی دنیا در سال ۲۰۱۷ در تضاد کامل با روند رشد تولید ناخالص داخلی و تجارت دنیا بوده هست. علاوه بر این آنکتاد اعلام کرده است که یکی از علل افت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در دنیا زیاد کردن ۲۲ درصدی ارزش ادغام ها و خریدهای شرکت های خارجی بوده هست. بر این اساس، ارزش سرمایه گذاری در حوزه های تازه (زمینه هایی که تا پیش از این در آنها سرمایه گذاری انجام نشده بود) نیز تا ۱۴ درصد افت داشته هست. بر این اساس، روند سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اقتصادهای در حال توسعه در سطح ۶۷۱ میلیارد دلار ثابت شد، سطحی که بعد از افت ۱۰ درصدی در سال ۲۰۱۶، هیچ احیایی را نشان نداده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، کنفرانس تجارت و توسعه شرکت ملل متحد (آنکتاد) گزارش هر سال خود در مورد روندهای سرمایه گذاری دنیا را منتشر کرد. در این گزارش با عنوان «گزار

بر اساس گزارش آنکتاد، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در آفریقا به افت خود ادامه داد و به ۴۲ میلیارد دلار بالغ شد که افتی ۲۱ درصدی را نسبت به سال ۲۰۱۶ نشان داده هست. این افت زیاد در کشورهای صادرکننده بزرگتر کالا متمرکز بوده هست. جریان سرمایه به آسیای در حال توسعه ولی باثبات و در سطح ۴۷۶ میلیارد دلار بوده هست. بدهید ترتیب این منطقه از دنیا همچنان جایگاه خود را به عنوان بزرگ ترین مقصد سرمایه گذاری های مستقیم خارجی دنیا در سال ۲۰۱۷ حفظ کرد.سرمایه گذاری مستقیم خارجی در آمریکای لاتین و حوزه کارائیب با زیاد کردن ۸ درصدی به ۱۵۱ میلیارد دلار رسید که عامل مهم آن احیای اقتصادی آن منطقه بوده است.

این نخستین زیاد کردن طی ۶ سال گذشته بوده هست. با وجود این، ورودی سرمایه به این منطقه هنوز در سطحی پایین تر از اوج خود در دوره رونق کالاهای سال ۲۰۱۱ قرار دارد. آنکتاد همچنین از شکننده بودن روند سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اقتصادهای ضعیف و آسیب پذیر خبر داده هست. بر این اساس، روند سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اقتصادهای کمتر توسعه یافته تا ۱۷ درصد سقوط کرده و به ۲۶ میلیارد دلار رسیده است.

این رقم در مورد کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی زیاد کردن کمی در حد ۳ درصد داشته و به ۱/ ۴ میلیارد دلار رسیده هست. بر این اساس، ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی به اقتصادهای توسعه یافته افت شدید ۳۷ درصدی را تجربه کرده و به ۷۱۲ میلیارد دلار رسیده هست. ادغام ها و خریدهای شرکت ها کم کردن ۲۹ درصدی را به ثبت رسانده است.

بزرگ‌ترین مقاصد سرمایه در ۲۰۱۷

افت شدید ورودی سرمایه تا حدود زیادی ناشی از بازگشت الگوها به دوره پیش از جهش سال ۲۰۱۶ در انگلستان و آمریکا بوده هست. بر این اساس روند سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اقتصادهای در حال گذار تا ۲۷ درصد افت کرده و به ۴۷ میلیارد دلار رسیده است که دومین سطح پایین از سال ۲۰۰۵ تاکنون بوده هست. این افت نشان دهنده نااطمینانی های ژئوپلیتیک و کندی روند سرمایه گذاری در منابع طبیعی بوده است.

پیش بینی ۲۰۱۸

آنکتاد در آینده نگری خود از روند سرمایه گذاری دنیا در سال ۲۰۱۸ نوشته است که این روند رشدی شکننده را در امسال تجربه خواهد کرد. آینده نگری می شود رشد جهانی در این زمینه تنها ۱۰ درصد باشد که سطحی پایین تر از میانگین ۱۰ سال گذشته را به ثبت خواهد رساند. گرچه آینده نگری زیاد کردن رشد اقتصادی، حجم تجارت و قیمت کالاها به طور طبیعی از رشد بالقوه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۸ حکایت دارند ولی خطرات شایان توجه و نااطمینانی از سیاست ها نیز در این زمینه وجود دارند. اوج رفتن سطح تنش های تجاری می توانند بر سرمایه گذاری در زنجیره های ارزش جهانی آسیب وارد سازد. علاوه بر این، اصلاحات نظام مالیاتی در آمریکا و مسابقه شدیدتر مالیاتی به احتمال زیاد بر الگوهای جهانی سرمایه گذاری اثرات زیادی برجا خواهند گذارد.

به گزارش دنیای اقتصاد، کنفرانس تجارت و توسعه شرکت ملل متحد (آنکتاد) گزارش هر سال خود در مورد روندهای سرمایه گذاری دنیا را منتشر کرد. در این گزارش با عنوان «گزار

کشور عزیزمان ایران در گزارش آنکتاد

در گزارش آنکتاد آمارهای مربوط به سرمایه گذاری خارجی کشور عزیزمان ایران نیز ارائه شده است هست. بر اساس این آمارها، در سال ۲۰۱۷ جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشور عزیزمان ایران با افزایشی چشمگیر نسبت به حجم ۳۷/ ۳ میلیارد دلاری سال ۲۰۱۶، به بیش از ۵ میلیارد دلار در این سال رسید. آخرین آمار جریان خروجی سرمایه کشور عزیزمان ایران نیز مربوط به سال ۲۰۱۶ با حجم ۱۰۴ میلیون دلار است.

بزرگ‌ترین مقاصد سرمایه در ۲۰۱۷

یکی دیگر از آمارهای ارائه شده است در این بخش، ذخیره یا موجودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشور هست. در این باره ذخیره ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشور عزیزمان ایران در بین سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ با افزایشی حدود دوبرابری از ۹۵/ ۲۸ میلیارد دلار به ۴۸/ ۵۳ میلیارد دلار رسید (مقداری که در سال ۲۰۰۰ در سطح ۶/ ۲ میلیارد دلار قرار داشت). در سال ۲۰۱۷ همچنین ذخیره خروجی سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشور عزیزمان ایران به ۷۴/ ۳ میلیارد دلار رسید.

واژه های کلیدی: خارجی | سرمایه گذاری | سرمایه گذاری | اخبار اقتصادی و بازرگانی

بزرگ‌ترین مقاصد سرمایه در ۲۰۱۷

بزرگ‌ترین مقاصد سرمایه در ۲۰۱۷

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog